MANFIL 80 WP

fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Aktivna materija: mankozeb 800 g/kg
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Osobine i način delovanja:

 • Manfil 80 WP je kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
 • a.s. mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produženim efektima
 • a.s. mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije

Primena:

Preparat Manfil 80 WP koristi se u:

 • zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia Inaequalis), u količini 2–2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
 • zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 2-2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
 • usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).

Količina vode:

200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

 • Manfil 80 WP primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
 • U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8-10 dana
 • U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.
 • Manfil 80 WP se u roku od dva sata nakon primene vezuje za biljno tkivo.
 • Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata maže biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.

Kompatibilnost:

 • Manfil 80 WP se može mešati sa preparatima na bazi: bakar oksihlorida, metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida
 • Manfil 80 WP se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita, insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.
 • Manfil 80 WP ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretiranja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba
 • Manfil 80 WP se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.

Karenca:

Jabuka – 21 dan;
Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana

Pakovanje: 1kg

MANFIL 75 WG

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Aktivna materija: mankozeb 750 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

 • Manfil 75 WG je kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
 • a.s. mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produženim efektima
 • a.s. mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije

Primena:

Preparat Manfil 75 WG koristi se u:

 • zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia Inaequalis), u količini 2–2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
 • zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 2-2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
 • usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).

Količina vode:

200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

 • Manfil 75 WP primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
 • U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8-10 dana
 • U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.
 • Manfil 75 WP se u roku od dva sata nakon primene vezuje za biljno tkivo.
 • Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata maže biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.

Kompatibilnost:

 • Manfil 75 WP se može mešati sa preparatima na bazi: bakar oksihlorida, metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida
 • Manfil 75 WP se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita, insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.
 • Manfil 75 WP ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretiranja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba
 • Manfil 75 WP se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.

Karenca:

Jabuka – 21 dan;
Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana

Pakovanje: 1kg, 250g, 25g

CRYSTAL© 250 SC

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze

Aktivna materija: Kvinoksifen 250 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

 • Kvinoksifen je sistemični fungicid sa dodatnim delovanjem gasnom fazom, što doprinosi homogenoj distribuciji aktivne materije u zasadu koji se štiti.
 • Sprečava formiranje apresorije patogena
 • Na molekulskom nivou izaziva poremećaje na više funkcionalnih mesta značajnih u ranim fazama razvoja patogena
 • Preporučuje se preventivna (protektivna) primena preparata

Primena:

Crystal 250 SC je predstavnik nove grupe fungicida, fenilhinolina, sa specifičnim delovanjem na prouzrokovače pepelnice (Erisiphaceae). Njegovo delovanje je izrazito preventivno, tj. sprečava zarazu vinove loze pepelnicom, sa ograničenim kurativnim delovanjem.

Crystal 250 SC sprečava klijanje konidija tj. pojavu sekundarne zaraze (tzv. letnja infekcija).

Na ćelijskom nivou kvinoksifen sprečava klijanje spora.

Crystal 250 SC poseduje i delimičnu sistemičnu aktivnost prodirući u površinski sloj tkiva (epiderm), gde se vezuje za voštanu prevlaku lišća i bobica, odakle se preraspoređuje u obliku gasne faze (površinska osmodifuzija) na još nezaštićene delove vinove loze. Zahvaljujući ovakvom načinu delovanja, čak i kod nepotpune aplikacije postiže se dobra efikasnost što posebno dolazi do izražaja u vinogradima terasaste ekspozicije.

Crystal 250 SC se nakon primene vrlo brzo vezuje za voštani sloj kutikule, pa je zato izuzetno otporan na spiranje kišom. Laboratorijski ogledi su potvrdili da kiša u količini od 30-40 mm, već 1-4 sata nakon primene, ne utiče na biološko delovanje, odnosno efikasnost. Čak i kod jakih kiša, nije potrebno skraćivati razmak između dva prskanja Crystal-om.

Crystal 250 SC je izuzetno efikasan i pri nižim temperaturama, pa se može primeniti i tokom hladnijih dana. Pored toga, nije agresivan pri višim temperaturama i ne uzrokuje oštećenja (nije fitotoksičan).

Crystal 250 SC nije štetan za korisnu entomofaunu, pa je zato jako pogodan u sistemu integralne zaštite. Mnogobrojni ogledi su pokazali da Crystal 250 SC spada u preparate kod kojih je mogućnost pojave rezistentnih sojeva pepelnice vrlo niska.Na osnovu ovih saznanja FRAC je svrstala Crystal 250 SC u grupu fungicida sa vrlo nikom mogućnošću rezistentnosti, pa ga zato preporučuje za uvođenje u programe antirezistentne strategije.

Primena:

Crystal© 250 SC se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,015 – 0,02% (1,5 - 2 ml u 10 l vode), preventivno, pre pojave pepelnice, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.

Najbolji učinak se postiže primenom Crystal 250 SC u blok tretmanu (najviše 3 puta), i to prvi put krajem cvetanja i nastavi sa primenom svakih 7 – 10, odnosno 10 – 12 dana, zavisno od količine primene i jačina napada.

Maksimalan broj tretiranja: U toku jedne godine, na istoj površini, može se primeniti četiri puta.

Karenca:

21 dan

Pakovanje: 100ml, 1l

VILOKSAN

Kontaktni i lokalo sitemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem

Aktivna materija: cimoksanil 40 g/kg
mankozeb 400 g/kg
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Osobine i način delovanja:

 • Viloksan je kontaktni i lokalo sitemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem
 • Kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja
 • Cimoksanil je fungicid preventivnog, kurativnog i anti-sporulacionog delovanja sa brzim prodiranjem u list gde eliminiše patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije preventivnim kontaktnim delovanjem sa produženim efektom

Primena:

Preparat Viloksan koristi se u:

 • zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 0,3 % (30 g u 10 litara vode).
 • usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2).

Količina vode:

200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u vinovoj lozi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

 • Viloksan primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
 • U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8-10 dana
 • U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.
 • Viloksan brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku od dva sata nakon primene.
 • Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata maže biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.

Kompatibilnost:

Viloksan se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije ( bordovska čorba), insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.

Preparat se na istoj površini može upotrebiti 2 puta u toku godine.

Karenca:

Jabuka – 21 dan;
Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana

Pakovanje: 1kg, 250g, 30g

NORDOX 75 WG

Preventivni fungicid za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, plamenjače paradajza, krompira, luka, krastavca i vinove loze, bakterioza na paprici, pasulju, boraniji, leski i orahu, pegavosti i rđe na malini i kupini, i pegavosti lista celera

Aktivna materija: bakar, iz bakar(I)oksida (Cu2O) 750 g/kg
Formulacija: vodotopive granule (WG), crvenkaste boje

Primena:

 • u zasadu jabuke za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u koncetraciji 0,2% (20g u 10 lit vode) u toku mirovanja vegetacije, i 0,1% (10g u 10 lit vode) u vegetaciji do faze "mišije uši"
 • u usevu paradajza, krompira, luka i krastavca za suzbijanje plamenjače u količini 1,5 – 2 kg/ha (15 – 20 g na 100m2), pre ostvarivanja uslova za zarazu ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma
 • u usevu paprike, pasulja i boranije za suzbijanje bakterioznih oboljenja lista i ploda u koncentraciji od 0,14 do 0,2% uz utrošak 400-600 litara vode
 • u usevu celera za suzbijanje pegavosti lista celera (Septoria apicola) u koncentraciji od 0,14 do 0,2% uz utrošak 300-500 litara vode
 • u zasadu leske i oraha za suzbijanje bakterioza primenom pre otvaranja pupoljaka ili nakon opadanja lišća u jesen u koncentraciji 0,3% uz utrošak vode 800-1200 lit/ha
 • u zasadu maline i kupine za suzbijanje pegavosti izdanaka (Dydimella) i rđe u koncentraciji od 0,17 do 0,2% uz utrošak 400-800 litara vode, tretiranjem tokom intenzivnog rasta rodnih izdanaka do početka cvetanja rodnih grana, kao i nakon berbe.

Osobine i način primene:

 • Preparat se posle sušenja rastvora čvrsto vezuje za površinu biljke odnosno lista i jako se teško ispira kišom, što obezbeđuje duže zaštitno delovanje od ostalih bakarnih preparata
 • Najsavremniji fungicid na bazi bakra u obliku vodotopivih granula koji ne stvara prašinu i veoma se lako rastvara u vodi pri pripremi rastvora
 • Bakarni fungicid crvene boje koja potiče od visoke koncentracije bakar-oksida koji je najaktivnije jedinjenje bakra
 • Primenjuje se u znatno manjim količinama od ostalih bakarnih fungicida
 • Ovaj preparat ima izuzetnu čistoću aktivne materije i dozvoljen je i u organskoj proizvodnji
 • Odlikuje ga visoka selektivnost i produženo rezidualno delovanje

Karenca:

Paradajz i krompir 14 dana, luk 21 dan, jabuka OVP
Malina, pasulj i boranija 5 dana; Parika 7 dana
Paradajz i krompir 14 dana; Luk, kupina, leska, orah 21 dan
Celer 15 dana; Vinova loza 35 dana; Jabuka OVP

Pakovanje: 1kg, 250g

PERGADO F

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze

Aktivna materija: mandipropamid 50 g/kg
folpet 400 g/kg
Formulacija: vodotopive granule (WG)

Način delovanja:

Pergado™ F je predvodnik nove generacije fungicida za suzbijanje plamenjače vinove loze.

Fleksibilnost pri primeni, visoka tolerancija za lozu i odličan toksikološki profil čine Pergado™ F neizostavnim preparatom u integralnoj zaštiti vinove loze.

Aktivna materija mandipropamid dugotrajno i sigurno štiti vinovu lozu. Dodatak folpeta u formulaciji garantuje i dobro sporedno delovanje na sivu trulež.

LOK + FLO™ tehnologija garantuje dobro vezivanje aktivne materije za voštanu navlaku i njeno postepeno otpuštanje kao i izuzetnu otpornost na ispiranje kišom, te se posebno se preporučuje upotreba Pergada™ F u vreme posle cvetanja i za vreme razvoja bobica.

LOK + FLO™ tehnologija je jedinstvena kombinacija tri značajne prednosti:

 1. Visoka efikasnost – za vrhunsko i pouzdano sprečavanje pojave bolesti. Aktivna materija mandipropamid veoma efikasno sprečava klijanje spora, zaustavlja rast gljive i sporulaciju i dalje širenje bolesti. Snažno delovanje Pergado™ F vinogradarima garantuje zdravo grožđe i rod vrhunskog kvaliteta.
 2. LOK efikasnost – podrazumeva trenutno vezivanje aktivne materije za voštanu prevlaku lista i bobica čime se postiže otpornost na ispiranje kišom čim se rastvor osuši na biljci. Mandipropamid se jako vezuje za voštanu navlaku. Time se postiže vrlo pouzdana zaštita i nezavisnost od vremenskih uslova.
 3. FLO delovanje – reč je o procesu postepenog otpuštanja aktivne materije iz voštanog sloja, što omogućuje kretanje a.m. u biljci, dugotrajno preventivno i značajno kurativno delovanje preparata. Kada se aktivna materija jednom deponuje u voštanom sloju, neprekidno se otpušta u tkivo bobica i lišća a zatim se translaminarno prenosi i na drugu stranu lista, koju takođe štiti.

Primena:

Pergado™ F se primenjuje preventivno za suzbijanje plamenjače vinove loze u količini 2,5 kg/ha i uz maksimalan broj od 4 tretmana u razmacima 8-14 dana (zavisno od jačine napada, brzine porasta biljke i vremenskih uslova). Tretiranje se obavlja preventivno, po nastanku povoljnih uslova za pojavu bolesti (desetak litara kiše tokom 2-3 dana pri umerenim temperaturama vazduha) ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.

Utrošak vode:

800-1000 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 4.

Karenca:

35 dana za vinovu lozu

Pakovanje: 1kg, 5kg

FOLIO GOLD© 537,5 SC

Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače paradajza i krastavca

Aktivna materija: Metalaksil-m (37,5 g/l) + Hlorotalonil (500 g/l)
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

Folio Gold 537,5 SC je sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi u usevu paradajza i krastavca, za suzbijanje uzročnika plamenjače (Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis), u količini 2,5-3 l/ha uz utrošak vode od 200–400 l/ ha (2,5-3 ml na 100 m2), tretiranjem tokom vegetacije, neposredno po sticanju uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i postojanja uslova za širenje patogena.

Način delovanja:

Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanja, dok metalaksil-m veoma brzo prodire kroz list unutar biljke. Vrlo brzo nakon primene, već posle 30 minuta od primene biljka je potpuno zaštićena spolja i iznutra. Čak i pri jakoj kiši, biljka ostaje zaštićena iznutra. Zbog izrazite sistemičnosti, metalaksil-m se kreće sprovodnim tkivom u biljci prema gore dospevajuću novu zelenu masu. Na taj način su bez dodatnih tretiranja zaštićeni biljni delovi koji su izrasli posle tretiranja fungicidom. Bez obzira na izraženo sistemično delovanje Folio Gold 537,5 SC treba, kada god je to moguće, primeniti preventivno, dakle pre ostvarene infekcije.

Preporuka za primenu:

Folio Gold 537,5 SC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta u toku godine, uz razmak između dva tretiranja od 14 dana, odnosno 10-12 dana u kišnom periodu. Preparat se može primenjivati u staklenicima i plastenicima.

Preventivna primena u ranoj vegetaciji je od bitnog značaja za pouzdano delovanje kako se ne bi dozvolila pojava plamenjače u najkritičnijem periodu intenzivnog rasta biljaka.

Preventivna primena u ranoj vegetaciji je od bitnog značaja za pouzdano delovanje kako se ne bi dozvolila pojava plamenjače u najkritičnijem periodu intenzivnog rasta biljaka.

Pored efikasnog suzbijanja plamenjače, Folio Gold 537,5 SC ima dobro delovanje i na uzročnike crne pegavosti (Alternaria spp.) i sive plesni (Botritis spp.).

Odlični rezultati za suzbijanje plamenjača se postižu i primenom u lubenicama, dinjama, kupusnjačama, luku, pasulju i grašku.

Karenca:

7 dana za paradajz i krastavac.

CHAMP DP

Kontaktni fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima paradajza, paprike, krompira i zasadu vinove loze

Aktivna materija: bakar hidroksid 655 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Champ DP je preventivni fungicid i baktericid, pa se primenjuje pre klijanja spora prouzrokovača bolesti. Champ DP je nesistemik, sprečava klijanje spora.

Koristi se za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima paradajza, paprike, krompira i zasadu vinove loze. Preparat se posle sušenja rastvora čvrsto vezuje za površinu biljke odnosno lista i jako se teško ispira kišom, što obezbeđuje duže zaštitno delovanje.

Primena:

 • u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini od 2 kg/ha
 • u usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) u količini od 2 kg/ha
 • u usevu paradajza za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) u količini od 2 kg/ha
 • u usevu paprike za suzbijanje bakterioze (Xanthomonas euvesicatoria) u količini od 2 kg/ha

Tretiranja se obavljaju neposredno pre sticanja uslova za ostvarenje zaraze, prema preporukama prognozno izveštajne službe, a najkasnije po pojavi prvih simptoma zaraze.

Utrošak vode:

200-400 l/ha za krompir, paradajz i papriku
600-1000 lit/ha za vinovu lozu

Karenca:

7 dana za krompir, paradajz i papriku, 28 dana za vinovu lozu

Pakovanje: 1kg, 200g, 20g

AMBASADOR

Sisistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške

Aktivna materija: Difenokonazol 250g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju - EC

Osobine i način delovanja:

AMBASADOR je sistemični fungicid iz grupe triazola sa preventivnim i kurativnim delovanjem na više fitopatogenih gljiva. Inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Deluje na klijanje spora i zaustavlja porast micelije i 3 dana nakon ostvarene infekcije. Brzo prodire u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom. Pravu efikasnost ispoljava pri višim temperaturama (iznad 15°C). Kombinuje se sa preventivnim preparatima zbog dužine delovanja. Preparat koristiti kada je jabuka u najosetljivijoj fazi (od roze pupoljka do ploda veličine oraha) ili kada je najveca opasnost od infekcije.

Primena:

U količini primene od 0,15 l/ha (1.5 ml na 100m2) u toku primarnih zaraza počev od faze otvaranja prvih lisnih pupoljaka pa dok plodovi ne dostignu veličinu 2-3 cm (faze 10-78 BBCH skale). U zavisnosti od postojanja uslova za ostvarivanje i širenje zaraze, obično su potrebna četiri tretiranja u intervalima od 10 dana.

Preventivni tretman: razmak 7-10 dana, počev od faze pucanja pupoljka dok plodovi ne dostignu velicinu 10mm

Kurativni tretman: Do 3 dana po ostvarivanju uslova za zarazu.

Difenokonazol se može koristiti i za druge primene:


Zasadu višnje i šljive: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilia laxa)

Zasadu vinove loze: za suzbijanje prozurokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

Usevu krompira: za suzbijanje prozrokovača crne pegavosti (Alternaria solani)

Usevu šećerne repe: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola)

Utrošak vode:

Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 1000 – 1500 l/ha.


Karenca:

21 dan za jabuku i krušku

Pakovanje: 1l, 250ml, 50ml

AZBANY 250 SC

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu

Aktivna materija: azoksistrobin 250 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Azoksistrobin prodire kroz ćelijske zidove fitopatogenih gljiva i ispoljava svoje delovanje u mitohondrijama (ćelijskim organelama) u kojima se proizvodi sva energija potrebna za život gljive. Inhibira klijanje spora, porast micelije, a sprečava i obrazovanje spora. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu. Deo materije nakon primene postepeno prodire u list štiteći biljno tkivo, dok ostatak ostaje na površini lista sprečavajući pojavu novih infekcija.

Primena:

 • U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Primenjuje se po pojavi prvih simptoma pegavosti u količini od 0,8 lit/ha.
 • U zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara (Didymella applanata) u koncentraciji 0,075% (7,5 ml u 10 l vode na 100 m2), preventivno tokom intenzivnog porasta izbojaka i neposredno posle berbe maline, odnosno tokom vegetacije do pred berbu poštujući propisanu karencu.

Zbog svoje široke efikasnosti i kratke karence, u drugim zemljama azoksistrobin se koristi protiv velikog broja patogena (plamenjače, crne pegavosti, pepelnice) u velikom broju povrtarskih kultura, u jagodastom voću, usevu žitarica i zasadu vinove loze.

Tretiranja se obavljaju neposredno pre sticanja uslova za ostvarenje zaraze, prema preporukama prognozno izveštajne službe, a najkasnije po pojavi prvih simptoma zaraze.

Utrošak vode:

200-400 l/ha za krompir, paradajz, repu
600-1000 lit/ha za vinovu lozu, malinu

Karenca:

3 dana za paradajz
4 dana za krastavac
10 dana za malinu

14 dana za krompir
21 dan za vinovu lozu.
21 dan za šećernu repu

Pakovanje: 100ml, 250ml, 1l

PORTO

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u usevu ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, raži, ovsa i tritikale.

Aktivna materija: Propikonazol 250 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju - EC

Osobine i način delovanja:

PORTO je stemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje uzročnika pepelnice, pegavosti lista i klasa i rđe i paleži u usevu ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, raži, ovsa i tritikale. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola u ćelijama gljiva.

Primena:

PORTO se primenjuje usevu pšenice, ječma, raži, ovsa i tritikale za suzbijanje:

 • prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis var. tritici/hordei)
 • prouzrokovača pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum)
 • prouzrokovača rđe (Puccinia spp.)
 • prouzrokovača mrežaste pegavosti lista Pyrenophora teres
 • prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.)

u količini primene od 0,5 l/ha (5 ml na 100m2) od početka vlatanja do punog cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, pre početka širenja parazita na gornja tri lista odnosno tokom postojanja uslova za širenje parazita

Preparat se u toku jedne godine, na istom terenu/površini, može primeniti dva puta.

Propikonazol se može koristiti i za druge primene:

 • zasadu višnje i ostalog koštičavog voća, za suzbijanje prouzrkovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilinia laxa), od početka cvetanja do precvetavanja, preventivno, u količini 0,5 l/ha
 • zasadu vinove loze, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), u konc. 0,010-0,015%, tretiranjem od početka cvetanja do zatvaranja grozda

Utrošak vode:

Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 250-400 l/ha.

Karenca:

35 dana za ozimu pšenicu, ozimi i jari ječam, raž, ovas i tritikale.

Pakovanje: 1l, 500ml, 100ml

EMBRELIA 140 SC

Lokalsistemični folijarni preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice jabuke

Aktivna materija: Difenokonazol (40 g/l) + Izopirazam (100 g/l)
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Difenokonazol ima translaminarno delovanje, tj. kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno. Ovakvo delovanje obezbeđuje da se preparat ravnomerno raspoređuje u biljnom tkivu.

Izopirazam pripada grupi pirazol-karboksimida, u nas još uvek novoj i jedinstvenoj klasi fungicida, za sada zastupljenoj samo sa još jednom aktivnom materijom (boskalid). Izopirazam je preventivni fungicid koji deluje na klijanje spora, inhibiciju rasta klicine cevi, redukciju broja apresorija i sprečavanje prodiranja hife u tkivo biljke domaćina. Ovo je fungicid širokog spektra delovanja koji se primenjuje folijarno i za suzbijanje prouzrokovača većeg broj oboljenja žitarica, povrća, voćaka i uljane repice.

Primena:

Embrelia 140 SC je lokalsistemični folijarni fungicid, preventivnog i kurativnog delovanja, koji se primenjuje u zasadu jabuke, za suzbijanje uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), pri koncentraciji od 0,1%, odnosno u količini od 1,5 l/ha uz utrošak vode 1500 l/ha, tretiranjem u uslovima povoljnim za pojavu oboljenja, od početka cvetanja (BBCH 61) do početka sazrevanja plodova (BBCH 89).

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Embrelia 140 SC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta godišnje, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. U cilju smanjenja pojave opasnosti od rezistencije patogenih gljiva preparata ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupe triazola, kao ni sa jedinjenjima istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola).

Embrelia 140 SC je pozicionirana kao preventivni proizvod sa jakim zaustavnim efektom. Ponaša se superiorno ukoliko se primeni neposredno pre ostvarenja same infekcije.

Karenca: 21 dan za jabuku

Pakovanje: 250ml, 1l

TOPSIN

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća

Aktivna materija: Tiofanat metil 700 g/l
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze β-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. Usvaja se preko lista i korena.

Primena:

Kod šljive za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini od 0,7 kg/ha

Vreme primene:

Preparat Topsin se primenjuje preventivno. Prvo tretiranje početkom cvetanja i drugo tretiranje u fazi punog cvetanja.

Utrošak vode:

Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 1000 l/ha.

TOPSIN

Tiofanat metil se može koristiti i za druge primene:

 • u zasadu breskve za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini od 0,7 kg/ha
 • u zasadu višnje za suzbijanje sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa), tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja
 • u zasadu jabuke protiv prouzrokovača skladišnih bolesti poput: Monilinia sp., Penicillium expansum, Colletotrichum gloeosporioides, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Botrytis cinerea, Gleosporium fructigenum, tretiranjem tokom tehnološke zrelosti plodova, najkasnije 15 dana pred berbu a pre ostvarivanja zaraze patogena
 • za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata), tretiranjem neposredno posle berbe
 • u proizvodnji jagoda koristi se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća jagode (Mycosphaerella fragariae), tretiranjem pre i posle cvetanja i neposredno posle berbe.
 • u usevu pšenice za suzbijanje Septoria spp., Fusarium spp., Alternaria spp.
 • u šećernoj repi se primenjuje za suzbijanje Cercospora beticola
 • u vinovoj lozi i povrću za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea).
 • za suzbijanje prouzrokovača zelenog uvenuća (Verticillium alboatrum) zalivanjem, posle rasađivanja.

Mogućnost mešanja:

Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

Karenca:

Obezbeđena je vremenom primene.

Pakovanje: 8g, 100g, 1kg

.

COLLIS

Sistemični folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.

Aktivna materija: boscalid 200g/l, kresoksim-metil 100g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Collis© je sistemični folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Primenjuje se u usevu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača oboljenja pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Faza najveće neotpornosti na pepelnicu je od početka cvetanja i traje sve do zatvaranja grozda. Najopasnija je zaraza mlade bobice. Pepelnica na zaraženoj mladoj bobici ostavlja "pukotine" koje služe kao ulazna vrata za parazite koji izazivaju trulež grozda (Botritis cinerea i Penicilium spp). Na kraju vegetacije trulež grožđa može proizvesti mnogo veće štete, a sve počinje neadekvatnom zaštitom od pepelnice. Collis® sadrži dve aktivne supstance koje pojedinačno i zajedno odlično deluju na pepelnicu mlade bobice. Aktivna supstanca boskalid takođe ima i odlično sporedno delovanje na sivu trulež.

Krezoksim-metil stvara depoe aktivne supstance čvrsto vezane za voštani sloj. Ovi depoi su "izvori" aktivne supstance čime obezbeđuju sigurnu i kontinuiranu zaštitu. Boskalid se delimično upija u biljku i akropetalno i translaminarno se širi i premešta kroz tkivo. Ostatak boskalida koji se ne upije u biljku ostaje na površini lista i bobice. Ovakva kombinacija rasporeda aktivnih supstanci unutar i na površini lista i bobice ne ostavlja pepelnici nikakvu šansu.

Primena:

Od početka cvetanja do zatvaranja grozda. Najefikasniji je kada se koristi na kraju cvetanja.
Primeniti pre ostvarene infekcije, i to prvo tretiranje se obavlja pre cvetanja, sa intervalom tretiranja između dva tretmana 10 – 14 dana, a u koncentraciji od 0,03 – 0,04% (3–4ml u 10l vode)

COLLIS

Utrošak vode:

1000l/ha odnosno 10l na 100m2

Mešanje sa drugim pesticidima:

Collis© se ne sme mešati sa preparatima na bazi fosetil-Al, dimetoata, dodina i cipermetrina.

Karenca:

28 dana za vinovu lozu

Pakovanje: 1l, 100ml

.