VOLLEY 20 SP

sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: acetamiprid 200 g/kg
Formulacija: vodorastvorljivo prašivo (SP)

Osobine i način delovanja:

 • Acetamiprid spada u hemijsku grupu neonikotinoida.
 • Ima visoko izraženu sistemičnu aktivnost, što znači da prodire u biljku, šireći se kroz nju i do delova koji nisu bili zahvaćeni tretiranjem. Veoma je izražena i translaminarna aktivnost, odnosno sposobnost da se kreće u okviru lista.
 • Štetni insekti ga usvajaju ili tokom ishrane na tretiranom lišću (digestivno) ili preko površine tela na koju dospeva prilikom tretiranja ili kretanja insekata po isprskanim biljnim delovima (kontaktno).
 • Delovanje acetamiprida je veoma brzo i dugotrajno.
 • U zavisnosti od vrste insekata može delovati na različite stadijume u njihovom razvoju: na jaja (ovicidno), larve (larvicidno) ili odrasle insekte (adulticidno delovanje).

Primena:

Preparat Volley 20 SP koristi se:

 • u zasadu jabuke, za suzbijanje: jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene lisne vaši (Aphis pomi) u koncentracijama: 0,0125-0,025% (1,25-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca, i 0,02-0,025% (2-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju.
 • u zasadu vinove loze za suzbijanje žutog (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog ( Lobesia botrana) grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,025% (2,5 g u 10 l vode).
 • u usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,25 kg/ha (2,5 grama na 100 m2).
 • u usevu kupusa za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2-0,4 kg/ha (2-4 grama na 100 m2).
 • u usevu luka za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Napomyza gymnostoma) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 grama na 100 m2).
 • u usevu paradajza u staklari za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariarum) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 grama na 100 m2).

Količina vode:

800-1000 l/ha za voće i vinovu lozu, 200- 400 l/ha za povrće.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

 • Preparat treba primeniti pravovremeno kako bi se postigao potpuni efekat zaštite.
 • Let i polaganje jaja jabukinog smotavca jaja vrlo razvučeni. Primenom feromonskih klopki trebalo bi pratiti let leptira jabukinog smotavca, i na osnovu broja leptira odrediti tačan termin prskanja.
 • I u slučaju smotavaca u vinovoj lozi trebalo bi koristiti feromonske klopke za praćenje leta leptira, koje treba postaviti pred cvetanje loze.
 • Razvučen period pojave odraslih jedinki krompirove zlatice u proleće u velikoj meri otežava zaštitu. Suzbijanje bi trebalo obaviti kada se primete larve drugog i trećeg stupnja, što znači da se najveći broj jaja ispilio. Sledeće tretiranje bi trebalo obaviti kada se masovno pojave imaga nove generacije.
 • Preparat se može koristiti za suzbijanje štetočina u polju i zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici i sl.).
 • Ispoljava odličnu efikasnost i na mnoge druge štetočine (pored navedenih): lisne minere na voću, kupusara (Pieris brassicae), kupusnog moljca (Plutella maculipenis), vaši na povrću, voću i sadnicama voća, tripse na duvanu itd. Za njihovo suzbijanje primenjuje se u mnogim zemljama u svetu.
 • Preparat se za tretiranje iste površine može upotrebiti dva puta u toku godine.
 • Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu biljaka i folijarnim mineralnim đubrivima.

Karenca:

trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus 14 dana, luk 21 dan, jabuka i vinova loza 28 dana

Pakovanje: 2,5g, 25g, 100g, 250g, 1kg

ICON 10 CS

Biocidni proizvod-insekticid za suzbijanje žutih mrava i buba švaba u zatvorenom prostoru i krpelja na otvorenim površinama

Aktivna materija: lambda cihalotrin 100 g/lit
Formulacija: kapsulisana suspenzija (CS)

Osobine i način delovanja

Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida.

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Primena:

Icon 10 CS se razblažuje vodom i to:

 • za suzbijanje buba švaba primenjuje se u koncetraciji od 0,2-0,4%, osnosno 20-40ml biocidnog proizvoda rastvoriti u 10l vode, pri čemu se tretiraju površine u prostorijama, uz utrošak 25 - 50ml rastvora proizvoda na površini od 1m2.
 • za suzbijanje žutih mrava primenjuje se u koncentraciji 0,4%, odnosno 40ml biocidnog proizvoda rastvoriti u 10l vode, pri čemu se tretiraju površine u prostorijama, uz utoršak 25 ml rastvora bicidnog proizvoda na površini od 1m2.
 • za suzbijanje krpelja primenjuje se u koncetraciji 0,06%, odnosno 6ml biocidnog proizvoda rastvoriti u 10l vode, pri čemu se tretiraju otvorene površine na kojima se pojavljuju krpelji, uz utrošak 30ml rastvora biocidnog proizvoda na površini od 1m2.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Prva primena se preporučuje kada se primete žuti mravi, buba švabe i krpelji. Rastvor biocidnog proizvoda se primenjuje ručnom prskalicom. Tretiranje ponoviti nakon 6 sedmica, a po potrebi i ranije, nakon 2-4 sedmice. Vreme trajanja primene biocidnog proizvoda ne sme da bude duže od 120 minuta dnevno. Ne dozvoliti pristup ljudima i životinjama na tretirane površine dok tretirana površina ne ostane suva.

Različite podloge u različitoj meri apsorbuju rastvor biocidnog proizvoda, tako da od vrste podloge u velikoj meri zavisi ukupna površina koja se može pokriti pripremljenim rastvorom. Manje količine rastvora se potroše na glatkim i tvrdim podlogama, kao što su keramičke pločice, lim i staklo, našto veće na površinama kao što su beton, linoleum i lakirani parket, a najveće na podlogama tipa nelakirano drvo, malter, cigla i razne vrste sintetičkih i prirodnih prostirki.

Pakovanje: 20ml, 250ml

ANTHOCID D

Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim, inhalacionim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Različiti mehanizmi, kao i sinergizam aktivnih materija obezbeđuju izuzetno delovanje preparata. Hlorpirifos deluje kao inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema, dok cipermetrin deluje kao modulator natrijumovih kanala nervnih vlakana.

Primena

Jabuka: za suzbijanje zelene lisne vaši (Aphis pomi) u količini 0,075-0,1% (7,5-10 ml у 10 l vode) u početku formiranja prvih kolonija vašiju
Šećerna repa: za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1,5-2l/ha (15-20ml на 100m2) na početku pojave imaga.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

 • Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola.
 • Anthocid D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes, u uslovima visoke vlažnosti i temperature. Preparat se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine.

Karenca:

28 dana za jabuku i šećernu repu

Pakovanje: 100ml, 1l

ARMADA

Ograničeno sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: abamektin 18 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja

 • Abamektin se dobija fermentacijom iz gljive Streptomyces avermitilis, prirodnog stanovnika zemljišta.
 • Nesistemični (kontaktni) akaricid i insekticid sa ograničenom sistemičnom aktivnošću.
 • Ispoljava translaminarno kretanje u biljci.
 • U grinjama i insektima dovodi do oslobađanja inhibitora nervne transmisije, uzrokujući paralizu.

Primena

Preparat ARMADA koristi se:

 • za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke, u koncentracijama 0,05%-0,1% (5 - 10 ml u 10 litara vode),
 • za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) u usevu krastavca, u količini 0,5-1 l/ha.
 • za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) u zasadu kruške, u koncentracijama 0,05%-0,1% (5 - 10 ml u 10 litara vode)

Preporuke i napomene vezane za primenu:

 • Tretiranje se vrši na početku ili tokom vegetacije, a pri pojavi prvih pokretnih formi grinja i insekata.
 • Preparat ima znatno širi spektar delovanja: koristi se i za suzbijanje tripsa u povrću, grinja na mnogim drugim kulturama, krompirove zlatice itd.
 • Maksimalno delovanje preparat postiže 3-4 dana nakon primene, međutim, štetni insekti odmah nakon usvajanja preparata nisu više u mogućnosti da ugroze usev jer prestaju sa ishranom i bivaju paralizovani.
 • Radi boljeg delovanja preparatu se može dodati 0,25% mineralnog ulja. Ova kombinacija se ne sme primentiti 3 dana pre i 3 dana posle prskanja kruške fungicidima na bazi sumpora ili kaptana.
 • Ispoljava dobro delovanje i na nižim temperaturama.
 • Ispoljava dugotrajno delovanje.
 • Preparat je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja.
 • Može se mešati sa većinom drugih pesticida.

Karenca:

14 dana za jabuku i krušku, 7 dana u povrću

Pakovanje: 50ml, 1l

VILOTRIN 10 WP

Biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni

Aktivna materija: lambda cihalotrin 10%
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Osobine i način delovanja

 • Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida.
 • Nesistemični (kontaktni) insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Primena:

Preparat VILOTRIN 10 WP koristi se:

 • za suzbijanje crne (Blatta orientalis) i smeđe (Blatella germanica) bubašvabe, tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini 50 grama na 10 litara vode uz primenu 40-50 ml/m2.
 • za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini 50 grama na 10 litara vode uz primenu 40 ml/m2.
 • za suzbijanje kućne (Musca domestica) i stajske (Stomoxys calcitrans) muve, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja, u količini 50 grama na 10 litara vode uz primenu 50 ml/m2.
 • za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata, u količini od 50 grama na 10 litara vode uz primenu 50 ml/m2.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

 • Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan.
 • Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono delovanje (ne deluje parama).
 • Preparat se koristi isključivo za tretiranje zidova i podova prostorija.
 • Preparat ne sme dospeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu. Preparat se nikako ne sme nanositi direktno na domaće životinje.
 • Potpuno očistiti tretirane površine pre primene preparata inače dolazi do smanjene efikasnosti.
 • Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga.
 • Manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i druge neravne podloge. Takođe količina rastvora zavisi i od intenziteta napada štetočina. Za tretiranje jednog kvadratnog metra u zavisnosti od svih ovih uslova trebalo bi koristiti od 30-50 ml rastvora.

Pakovanje: 50g

PINTO

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: bifentrin 100 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja

 • Bifentrin spada u grupu piretroida.
 • Štetni insekti ga usvajaju ili preko površine tela (kontaktno delovanje) ili putem ishrane na tretiranom lišću (digestivno delovanje).
 • Kod insekata remeti protok jona natrijuma kroz nervne membrane.

Primena:

Preparat PINTO koristi se:

 • u zasadu jabuke, za suzbijanje: jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji: 0,02 – 0,05% (2 - 5 ml u 10 litara vode), tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica.
 • u usevu paradajza za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariarum) u koncentraciji 0,02 – 0,05% (2 - 5 ml u 10 litara vode), tretiranjem od pojave prvih larvi.

Utrošak vode: za voće 600-1.000 l/ha; za povrće 200-400 l/ha.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Pored navedenih preparat PINTO može se koristiti i za suzbijanje sledećih štetočina:

 • U jabuci: u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje lisnih vašiju, minera i pokretnih formi crvene voćne grinje (Panonychus ulmi);
 • U krušci: u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje lisnih vašiju, minera i kruškine buve.
 • U voću u koncentraciji 0,03% za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea)
 • U vinovoj lozi u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje pepeljastog i žutog grozdovog smotavca (Lobesia botrana i Eupoecilia ambiguella).
 • U usevu kukuruza u količini 0,2-0,3 l/ha za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
 • Može se koristiti i kao zemljišni insekticid, u usevima kukuruza - suzbijanje kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) i larvi žičara (Elateridae), šećerne repe i povrća (žičnjaci), i to u količini 0,3-0,5 l/ha.
 • U usevima strnih žita u količini 0,1-0,15 l/ha za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus)
 • U usevu šećerne repe u količini 0,15-0,3 l/ha za suzbijanje buvača (Chaetocnema tibialis) i kupusne lisne sovice (Mamestra brassicae)
 • U usevu uljane repice u količini 0,1-0,2 l/ha za suzbijanje lisne ose (Athalia colibri) i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)
 • U povrću u koncentraciji 0,02-0,05% za suzbijanje vašiju i velikog broja drugih štetnih insekata (sovice, itd.) i grinja, kao i bele mušice (Trialeurodes vaporariorum) u krastavcu, paradajzu, pasulju i ukrasnom bilju u koncentraciji 0,02-0,03%. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha.
 • U duvanu za suzbijanje breskine vaši (Myzus persicae) i duvanovog tripsa (Thrips tabaci), koji su prenosnici viroza, posle rasađivanja u količini 0,1 l/ha. Utrošak vode je 400 – 600 l/ha u zavisnosti od načina i vremena tretiranja.

Karenca

paradajz, krastavac - 7 dana;
krompir, pasulj - 14 dana;
duvan, šećerna repa,
kupusnjače - 21 dan;
jabuka, kruška, vinova
loza - 28 dana;
uljana repica - 49 dana

Pakovanje: 50ml, 200ml, 1l

LASER 240 SC

Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu

Aktivna materija: Spinosad 240 g/l preparata
Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

LASER 240 SC je najnoviji insekticid kompanije Dow AgroSciences za suzbijanje štetnih insekata koji pripadaju redovima leptira, dvokrilaca, resokrilaca i nekih tvrdokrilaca u zasadu vinove loze, krompiru i povrću. Aktivna materija spinosad je produkt fermentacije zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Spinosad je u različitim formulacijama registrovan u više od 70 zemalja sveta i preko 100 različitih useva i zasada.

LASER 240 SC deluje kontaktno i digestivno. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. Jaja se moraju direktno isprskati, dok je za larve i ostale forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. Veća efikasnost postiže se unošenjem u organizam štetočine jer je utrobna aktivnost LASER 240 SC 5 – 10 puta veća od kontaktne. Pri kontaktnom delovanju LASER 240 SC dostiže efikasnost standardnih sintetičkih insekticida, dok je kod digestivnog delovanja nadmoćan u odnosu sintetičke piretroide. LASER 240 SC deluje preko nikotinskih receptora acetilholina, ali na potpuno nov način, drugačiji od svih do sada poznatih insekticida.

Zbog potpuno novog načina delovanja (nije uočena pojava ukrštene rezistentnosti ni sa jednom od do sada poznatih grupa insekticida), LASER 240 SC je idealan za antirezistentni program.

LASER 240 SC se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim svojstvima u odnosu na sisare, ptice i vodene organizme. Zbog izrazito malog ili zanemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko se primenjuje u programima integralne zaštite kao i u organskoj proizvodnji (u mnogim zemljama Laser 240 SC je na listi preparata koji se primenjuju u organskoj proizvodnji).

Primena:

Krastavac (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje tripsa (Frankliniella occidentalis) u količini 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2), odmah nakon pojave pokretnih formi

Vinova loza za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u količini 0,008-0,01% (0.8-1 ml u 10 l vode), pre početka ubušivanja gusenice u bobice

Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 50-100 ml/ha (0.5-1 ml/100m2), u vreme kada preovlađuju larve I-III stupnja

Pored tripsa u svetu se ovaj insekticid koristi i za suzbijanje jabukinog smotavca, lisnih minera, lukovog moljca, trešnjine muve, gusenica roda Agrotis (sovice), malinine mušice, malinine mušice galice,...

Mešanje sa drugim preparatima:

Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije

Karenca:

Krastavac 3 dana, krompir i vinova loza 14 dana

Pakovanje: 50ml, 1l

KAISO WG

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: lambda chalotrin 50 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja

 • lambda chalotrin spada u grupu piretroida III generacije
 • štetni insekti ga usvajaju ili preko površine tela (kontaktno delovanje) ili putem ishrane na tretiranom lišću (digestivno delovanje)
 • kod insekata remeti protok jona natrijuma kroz nervne membrane

Primena:

Kaiso WG se koristi za uništavanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u zasadu jabuke, žitne pijavice (Lema melanopus) u usevu pšenice, kao i mnogih drugih insekata, koji se hrane grickanjem (larve, gusenice i pagusenice) i sisanjem (lisne vaši).
Količina primene: 150 – 200 g/ha

Tretiranje se izvodi na početku formiranja kolonija lisnih vaši i u vreme prisustva mladih larvenih uzrasta (na osnovu procene ekonomskog praga štetnosti). Preparat se primenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha za pšenicu, i 600‑1000 l/ha za jabuku.

Kaiso WG deluje kontaktno i digestivno, poseduje "knockdown efekat", odnosno ima vrlo brzo inicijalno delovanje. Najbolje ga je primeniti u jutarnjim ili popodnevnim satima kada je temperatura niža, a isparavnje sredstva manje. Posebno je efikasan za suzbijanje žitne pijavice (Lema) u pšenici, tretiranjem u toku masovnog piljenja larvi u količini 150 g/ha. Može da se meša sa herbicidima ili fungicidima koji se u to vreme koriste u pšenici.

Karenca:

Jabuka – 14 dana, pšenica – 35 dana

Pakovanje: 150g, 5g

AMPLIGO 150 ZC

Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: Lamda-cihalothrin (50 g/l) + Hlorantraniliprol (100 g/l)
Formulacija: ZC (Smesa formulacije od inkapsulirane suspenzije (CS) i koncentrata za suspenziju (SC))

Osobine i način delovanja

Lambda-cihalotrin je sintetički piretroid kontaktnog i digestivnog delovanja na veliki broj štetnih insekata. Hlorantraniliprol je ovi-larvicid i larvicid koji deluje digestivno s malim kontaktnim dejstvom. Koristi se za folijarne tretmane i poseduje dugo delovanje u suzbijanju gusenica i nekih tvrdokrilaca. Aktivna materija je novog mehanizma delovanja i nije zabeležena rezistetnost štetnih insekata. Kombinacija ove dve aktivne, materije idealan proizvod iz perspektive anti rezistentne strategije.

Primena:

0,20-0,25 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha za kukuruz,

0,4 l/ha za paradajz

Vreme primene:

Vreme primene je određeno pojavom kukuruznog plamenca, a određuje se na osnovu ulova leptira na feromonskim klopkama ili svetlosnim lampama i prognoze prognozno izveštajnih službi. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira, a i do 7-10 dana nakon toga. Ovaj tretman dodatno smanjuje i brojnost pamukove sovice kao i kukuruzne zlatice u narednoj godini. Kako je navedeno, vreme primene je određeno pojavom štetočine, najčešće u fazi razvoja kukuruza BBCH 34-85, ali je prvenstveno određeno pojavom plamenca.

Štete od kukuruznog plamenca

 • Oštećenje zrna i stabljike direktno utiče na prinos
 • Oštećenje zrna je u direktnoj vezi sa intezitetom napada gljivičnih bolesti i nivoom mikotoksina
 • Oštećenje u semenskim usevima i u smanjenju semenskih kvaliteta
 • Prisustvo gusenice u kukuruzu šećercu utiče na kvalitet i tehnološki je problem

Karenca

7 dana za kukuruz, 3 dana za paradajz

Pakovanje: 50ml, 1l

FUROS TWIN (F1 + NEM 2)

Mikrobiološko neorgansko đubrivo

F1: Mycorriyzae -Trichoderma spp1 × 106 × g-1 Rhizosphera bacteria- 0,5 × 108 × g-1
NEM 2: Gvožđe (Fe) rastvoreno u vodi – 2,0% p/p

Osobine i način delovanja

Furos Twin (F1 + Nem 2) je mešavina različitih komponenti koje mogu podstaći brz razvoj korenovog sistema i snažan rast cele biljke. Primena ovog đubriva omogućava da se biljka na najbolji način bori protiv štete izazvane biotičkim i abiotičkim negativnim faktorima (biljne bolesti, insekti, nematode, stres životne sredine,...)
Posebno je izražen uticaj na smanjenje broja nematoda u zemljištu. Furos Twin je đubrivo ali je u ogledima pokazao bolji uticaj na smanjenje broja nematoda od nekih klasičnih nematocida. Komponente koje se nalaze u proizvodu se apsorbuju od strane korena biljke i brzo se pretvaraju u energiju koja je gajenoj biljci neophodna za:

 • rast i umnožavanje korenovih dlačica čime se stvara povećana sposobnost biljke za apsorpciju (upijanje) vode i hranjivih materija.
 • sposobnost sinteze supstanci potrebnih za aktiviranje metabolitičkih procesa za proizvodnju lignina, celuloze i drugih važnih materija.
 • aktivni transport hranjivih materija iz zemljišta do korena i biljke.

Proizvod se uvek primenjuje uz pomoć sistema za navodnjavanje. Furos Twin postiže svoju najveću efikasnost kada se primenjuje u vreme intenzivnog razvoja korenovog sistema. Proizvod se uvek primenjuje zajedno Furos Twin (F1 + Nem 2).

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Jagode, povrće: po presađivanju u dozi od 1,5-2l/1000m2. Ponoviti tretman posle 4 nedelje u dozi od 1-1,5l/1000m2. Na kulturama dužeg ciklusa razvoja potrebno je primeniti još jednu treću aplikaciju, posle 4-6 nedelja, u dozi od 1-1,5l/1000m2.

Šargarepa, krompir, industrijski paradajz: dve aplikacije u dozi od 10-15l/ha. Prvi tretman posle rasađivanja, drugi tretman 3-4 nedelje kasnije ( paradajz i šargarepa, krompir). Ovi tretmani mogu biti u kombinaciji sa herbicidima

Golf i sportski tereni: nakon setve u dozi od 15l/ha. U kasnijim godinama, primenjuje se najmanje dva puta godišnje. Prvi tretman u proleće a drugi na kraju leta ili početkom jeseni.

Voćke i citrusi: prvi tretman na proleće u dozi od 10-20l/ha; drugi tretman na leto u dozi od 10l/ha.

Ukrasne biljke i šumsko drveće: primenjuje se u dozama od 10-20l/ha po aplikaciji. Za primenu u saksiji ili kontejner gajenim kulturama 10-15ml/biljci.

Napomena: upotreba pesticida (fungicidi, nematocidi, insekticidi) može dovesti do promene mikrobioloških svojstava proizvoda što dovodi do ometanja i gubitka efikasnosti. Preporučujemo da se izbegne hemijska primena u mešavini i treba da se napravi pauza između primene pesticida i Furos Twina najmanje 7 dana.

Nema karencu i nema uticaja na plodored.

Pakovanje: 1l, 5l