SILWET© L-77

Univerzalni organosilikonski superokvašivač za pesticide i folijarna đubriva

Aktivna materija: Trisiloksan

Način delovanja:

Silwet© L-77 je okvašivač nove generacije i spada u grupu organosilikona, poznatijih kao "superokvašivači".
Silwet© L-77 smanjuje površinski napon vodenog rastvora na niže vrednosti u odnosu na konvencionalne okvašivače, te stoga omogućava bolje pokrivanje tretiranih površina biljaka.

Prednosti Silweta:

  • Poboljšava pokrivenost
  • Omogućava smanjenje količine tečnosti
  • Poboljšava efikasnost fungicida, insekticida i herbicida i lako dospeva na teško pristupačna mesta
  • Poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/žbun useva

Otpornost na spiranje/kišu:
Silwet© obezbedjuje brzo usvajanje sistemičnih aktivnih materija u biljno tkivo, te čini tretiranje mnogo sigurnijim i otpornijim na spiranje kišom.

Primena:

Preporučena koncentracija za Silwet© kreće se od 0,01%–0,15%, sa maksimalnom količinom primene od 0,3 l/ha. U ratarskim usevima najčešća količina primene je 0,1 l/ha uz upotrebu 100-200 l/ha vode. Veća količina Silweta ne poboljšava efekat, već postoji opasnost da se upotrebljeni pesticidni rastvor slije niz biljku.

Žitarice:

  • bolesti prizemnog dela stabla i bolesti lista: 100 ml Silwet© uz 150-200 l/ha vode
  • bolesti klasa (fuzarioze): 100 ml Silwet© uz 150-200 l/ha vode

Krompir–plamenjača:

  • visina biljaka 15-20cm: 25 – 50 ml Silwet© u 120 l/ha vode
  • visina biljaka 20-65cm: 25 – 50 ml Silwet© u 200 l/ha vode
  • visina biljaka preko 65cm: 75–100 ml Silwet© u 200 l/ha vode

Uljana repica, suncokret, šećerna repa, soja:
100 ml Silwet© u 150-200 l/ha vode
Voće i vinova loza:
50 – 100 ml na 1000 l/ha vode. Koristi se u količini 200 – 250 ml na 1000 l vode za suzbijanje psile (Psylla pyri) kada ima puno medne rose.
Povrće:
15 ml Silwet© u 120 litara vode.
Preparat Silwet© nalazi primenu i u plasteničkoj proizvodnji gde se koristi za sprečavanje formiranja kapljica tretmanom folija sa rastvorom 5 ml/10 l vode.
Zemljišni herbicidi, insekticidi i fungicidi:
100 ml Silwet© po hektaru.
Herbicidi na bazi glifosata (totalni herbicidi):
0,025 – 0,05% Silwet© u 200 l/ha vode

Navedene količine vode su informativnog karaktera i treba ih prilagoditi uslovima na terenu (tip prskalice, rasprskivači, visina biljaka).

Pakovanje: 100ml, 1l/h4>

INEX

Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa pesticidima

Aktivna materija: etoksilat masnih alkohola 20,3%
polidemetilsiloksan 1,0%
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

INEX je nejonski okvašivač, penetrator i aktivator. Poboljšava delovanje kontaktnih i sistemičnih sredstava za zaštitu bilja (fungicidi, insekticidi, herbicidi, akaricidi, desikanti), kao i folijarne prihrane, povećavajući njihovu apsorpciju i translokaciju.

INEX smanjuje površinski napon, ubrzava lisnu apsorpciju i time pomaže da se aktivna materija pesticida što brže usvoji u biljku.

INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne peni i uklanja postojeću penu, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida.

Dodavanjem INEX-a se pojačava prodiranje pesticida u lisnu površinu, INEX brzo vlaži i ujednačava površinu na koju se prskanjem nanose pesticidi.

INEX smanjuje površinski napon vode i povećava kontaktnu površinu za pesticide bez ikakve hemijske reakcije.

INEX se nikad ne primenjuje sam, nego u kombinaciji sa sredstvom za zaštitu bilja ili folijarnom prihranom.

INEX dodati u rezervoar prskalice na početku, pre dodavanja drugih sredstava za zaštitu bilja. Obratiti pažnju na upozorenja i ograničenja koja su navedena kod sredstva za zaštitu bilja, kao i njihove količine primene.

Okvašivač INEX nije klasifikovan i obeležen kao opasna materija.

Količina primene INEX-a zavisi od stanja biljke, vrste sredstva za zaštitu bilja kao i od vremenskih uslova prilikom tretiranja. U slučaju visokih temperatura i veće vlažnosti, koristiti niže doze. Ako očekujemo kišu ubrzo nakon tretiranja, koristimo više doze kako bi se ubrzalo prodiranje sredstva u biljku.

Primena:

Fungicidi 0,5-0,75 ml/l vode (50-75 ml / 100 l vode)
Herbicidi 0,75-1,0 ml/l vode (75-100 ml / 100 l vode)

Vreme primene, karenca, radna karenca, kao i ostala ograničenja zavise od pesticida sa kojim primenjujemo INEX.

Pakovanje: 100ml, 1l