Programi

Yara- mineralna đubriva

Yara nudi izuzetno širok portfolio kako čvrstih tako i tečnih đubriva za ishranu biljaka.

Yara mineralna đubriva su grupisana u porodice proizvoda kako bi se olakšao izbor pravog proizvoda.

YaraBela – porodica đubriva koja sadrže azot

Đubriva koja sadrže azot YaraBela su efikasan izvor azota za biljke, a takođe sadrže sumpor i magnezijum za ubrzanje rasta i poboljšanje produktivnosti.

YaraBela mineralna đubriva obezbeđuju uravnoteženo snabdevanje azotom, obično sa kombinacijom amonijuma i nitrata (AN), kako bi se maksimalizovao unos hranjivih materija u biljke, smanjio njihov gubitak i održala plodnost zemljišta. Proizvodi napravljeni sa kalcijumom – u obliku kalcijum amonijum nitrata (CAN) – takođe poboljšavaju kvalitet useva.

YaraBela NITROMAG (24N + 4,5 MgO)

Uravnoteženo snabdevanje azotom može se postići korišćenjem YaraBela Nitromag-a.

 • Sadrži nitrate i amonijum jone.
 • Trenutno dostupna nitratna komponenta kao brz izvor azota za biljke.
 • Stalno dostupan amonijum koji obezbeđuje uravnoteženo snabdevanje azotom.
 • Nitratna komponenta pozitivno utiče na apsorpciju katjonskih hranjivih materija.

Pozitivno utiče na svojstva zemljišta, jer ga ne zakiseljuje, za razliku od uree ili amonijum sulfata. Oblici azota su na bazi nitrata, nisu vezani i imobilisani u zemljištu, već su lako dostupni biljci. Uz njegovu upotrebu, gubitak azota je nizak: ispiranje nitrata ili atmosferska emisija amonijaka može se značajno smanjiti. Unošenjem u pravo vreme može se izbeći njihov gubitak ispiranjem zemjišta.

YaraBela SULFAN (24N +15 SO)

Zbog zaliha sumpora u našim zemljištima i uloge koju ima u životu biljke, pored N-P-K, vredi svrstati i sumpor u jedan od hranjivih sastojaka koji se moraju obnavljati godišnje. YaraBela Sulfan je idealno vrhunsko đubrivo koje obezbeđuje efikasno iskorišćen izvor azota i sumpora za postizanje brzog rasta i izvanrednog prinosa i kvaliteta.

 

YaraMila – porodica kompleksnih granulisanih đubriva

YaraMila je brend Yara NPK đubriva. Ime “Mila” potiče od nordijske reči “Mikla” što znači “uspeh”. Ključ ovog uspeha je odličan fizički i hemijski sastav. Forma azota i fosfora obezbeđuju trenutni efekat i dugotrajnije snabdevanje. Potpuno vodotopivi kalijum, kao i sadržaj sumpora, magnezijuma i mikroelemenata koji varira u zavisnosti od proizvoda, garantuju efikasno snabdevanje hranjivim materijama. Formulacija proizvoda je garancija za bezbednu upotrebu i ujednačenu primenu.

YaraMila je brend koji pomaže kupcima da prepoznaju konstantni kvalitet Yarinih kompleksnih đubriva, koja sadrže kombinaciju primarnih hranjivih materija: azot, fosfor i kalijum u obliku koji biljka najefikasnije može da iskoristi.

U YaraMila đubrivima se nalaze izbalansirani izvori azota, u amonijačnoj i nitratnoj formi, zatim lako usvojivi izvor fosfora, koji omogućava biljci dugotrajnu snabdevenost fosforom, kao i hloride ili sulfate kao izvore kalijuma.

Takođe sadrže mezo- i mikroelemente u optimalnim količinama.

U čemu se YaraMila mineralno đubrivo razlikuje od ostalih dostupnih đubriva na tržištu?

 • Imaju najveći sadržaj aktivne materije.
 • Svaka granula sadrži u tačnoj srazmeri sve elemente navedene u specifikaciji. Granule su ujednačene veličine, izuzetne tvrdoće i sve jednakog sastava.
 • Zbog velike tvrdoće granule nema prašine – odlično se, ravnomerno rasipa, što rezultira i do 5-8% većim prinosom.
 • Brzo se i lako rastvara – što omogućava biljlkama da lako i brzo usvoje hranjive materije i prilikom vrlo oskudnih padavina.
 • Efikasnost – biljka može da usvoji celokupnu količinu fosfora koji je sadržan u granuli, što nije slučaj kod mnogih drugih đubriva.
 • Različitog su NPK sastava, njihova upotreba zavisi od sastava zemljišta i biljne kulture koja se gaji.
 • Upotrebom odgovarajućih količina YaraMila đubriva biljkama se obezbeđuju hranjive materije koje ona najlakše i najbrže može da usvoji pri čemu joj obezbeđujemo idealnu srazmeru svih neophodnih elemenata.

 

YaraMila NP Starter 10,5 N + 47 P

Upotrebom mikrogranulisanih đubriva ( 0,5-1,4mm ), uz istu količinu primene đubriva dobijamo bolju raspodelu u zemljištu. Pored azota i fosfora YaraMila NP Starter sadrži dodatne mikroelemente (Zn 1,8%, B 0,1%). Osnovni cilj primene mikrogranulisanih đubriva je preciznije doziranje đubriva radi boljeg iskorišćenja hraniva od strane biljaka.

YaraMila COMPLEX 12-11-18

Superrastvorljivo granulisano đubrivo, proizvedeno na bazi sulfatnog kalijuma, tako je pogodno i za one kulture koje su osetljive na hlor iz đubriva koja se obično koriste. YaraMila Complex je najefikasnije đubrivo na svim tipovim zemljišta: nazaslanjenim zemljištima, pri povišenim pH, te na zemljištima iscrpljenim višegodišnjim intenzivnim uzgojem. Jedna od važnih karakteristika YaraMila Complexa, po kojoj se razlikuje od svih trenutno dostupnih đubriva na tržištu, je sadržaj fosfora (P) koji je u obliku orto i polifosfata, čime je omogućena najviša iskorišćenost i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH zemljišta. Kalijum je 100% u obliku kalijum-sulfata.

YaraMila Complex se preporučuje za uzgoj intenzivnih useva, naročito voća, vinograda, povrća u plastenicima i na otvorenom, kao i drugih useva osetljivih na hlor iz kalijum hlorida.

Ovo đubrivo ima veliku topivost te se koristi i u osnovnom đubrenju i za prihranu tokom vegetacije, jer se granule otapaju odmah u dodiru s vlagom iz tla, a usevi se hranjivim elementima snabdevaju trenutno.

YaraMila Star Plus 21-17-03

Proizvod razvijen za zemljišta sa srednjim i višim sadržajem kalijuma. Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen i jarim usevima u proleće u količini 200-400 kg/ha čime se unosi 34-68 kg P2O5/ha zavisno od potreba useva. To je dovoljno za postizanje dobrih prinosa jer se YaraMila Star Plus sa fosforom u obliku polifosfata razlikuje od starndardnih granulisanih đubriva po sadržaju fosfora. Ovaj oblik fosfata ima prednost nad drugima jer se ne blokira u zemljištu i pokretan je. Deo fosfora je u P-Extend formi, što znači u obliku koji duže ostaje dostupan biljkama u zoni korena. Daje vrhunske rezultate na osiromašenim i iscrpljenim zemljištima koje se godinama koristilo u loše organizovanom plodoredu. YaraMila Star Plus se može primeniti i u intenzivnim kulturama za dopunu ishrane fosforom i azotom čak i u prihrani jer su hranljivi elementi dostupni tokom dužeg perioda.

Đubrivo je namenjeno za sve ratarske, povrtarske, vinogradarske i voćarske kulture.

Primenjuje se preko zemljišta rasipanjem po celoj površini ili u trake.

Vreme primene: pod osnovnu obradu, predsetveno ili za prihranjivanje u ranim fazama razvoja biljaka ili tokom sezone zavisno od potreba biljaka i analize zemljišta.

Može se primeniti na svim tipovima zemljišta bez ograničenja.

YaraMila Corn 8-20-28

Primena na zemljištima s nedostatkom fosfora i kalijuma za ratarske kulture, u količini do 400 kg/ha te za jesenje đubrenje povrtnjaka, voćnjaka i vinograda 200-300 kg/ha. Primena u proleće: u pripremi zemljišta ako nije bilo jesenjeg đubrenja, 300-500 kg/ha. Izvrsno uravnotežene kombinacije hraniva za useve kukuruza, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i drugih industrijskih biljaka, ali može da se primenjuje i za povrtarske, vinogradarske i voćarske kulture.

Primenjuje se preko zemljišta rasipanjem po celoj površini ili u trake.

Vreme primene: pod osnovnu obradu, predsetveno ili za prihranjivanje u ranim fazama razvoja biljaka ili tokom sezone zavisno od potreba biljaka i analize zemljišta.

Može se primeniti na svim tipovima zemljišta bez ograničenja.

YaraMila Elios 13-11-21

Univerzalno đubrivo za primenu na zemljištima sa uravnoteženim odnosom hraniva, za jesenje i proletnje đubrenje ratarskih i intenzivnih useva. YaraMila Elios spada u premijum grupu proizvoda zbog sadržaja fosfora u obliku polifosfata. Polifosfati se ne blokiraju u zemljištu i biljke su duže opskrbljene ovim hranivom tokom vegetacije. YaraMila Elios se primenjuje u ratarstvu u količini od 250 – 350 kg/ha, a u povrću, voću i drugim intenzivnim usevima 300-700 kg/ha. Primenjuje se preko zemljišta rasipanjem po celoj površini ili u trake. Vreme primene: pod osnovnu obradu, predsetveno ili za prihranjivanje u ranim fazama razvoja biljaka ili tokom sezone zavisno od potreba biljaka i analize zemljišta.

Može se primeniti na svim tipovima zemljišta bez ograničenja.

Napomena: Preporučene količine su orijentacionog karaktera. Tehnologije specijalizovane za pojedine kulture, đubriva drugog sastava i preporuke korišćenja pojedinih đubriva potražite na našem sajtu ili se obratite direktno našim kolegama, koji će Vam rado preporučiti proizvod i tehnologiju proizvodnje za Vaše polje i Vašu biljnu kulturu.

 

YaraLiva Nitrabor ( 15,4 N + 25,6 CaO + 0,3 B)

Granulisani kalcijum nitrat – Za povrtarske, voćarske, cvećarske i dr. kulture, koje imaju veće zahteve za kalcijumom (jabuka, paprika, paradajz).

Primenjuje se u čvrstom stanju, predsetveno, tokom setve ili u prihrani 400–800 kg/ha na otvorenom, tj. 4-8 kg/100m² u zaštićenom prostoru 1-2 puta u toku vegetacije.

 

YaraVita – porodica folijarnih đubriva koja sadrže mikroelemente

YaraVita proizvodi snabdevaju biljku specifičnim hranjivim materijama ili njihovom mešavinom tačno na mestu i u vreme kada su biljci potrebne, čime se ubrzava razvoj biljke. Ovo uključuje i mikroelemente koji se primenjuju u tačno potrebnoj dozi, u obliku specijalnih proizvoda ili smeša.

YaraVita Gramitrel – folijarno đubrivo sa magnezijumom, bakrom, manganom  i cinkom namnenjeno ishrani žitarica (pšenica, ječam)

YaraVita Brassitrel Pro – folijarno đubrivo namenjeno ishrani uljane repice, suncokreta, graška, pasulja, maka, šečerne repe i soje.

YaraVita Thiotrac 300 – tečno folijarno đubrivo sa sumporom i azotom za prevenciju i lečenje nedostatka sumpora

YaraVita Zintrac 700 – tečno folijarno šubrivo sa povećanim sadržajem cinka, za tretman i prevenciju nedostataka cinka.

YaraVita Universal Bio – NPK folijarno đubrivo, sa dodatkom mikorelemenata za tretman nedostatka mikorelemenata i opšte kondicioniranje biljke.

YaraVita Kombiphos – folijarno đubrivo sa značajnim sadržajem fosfora, za tretman akutnog nedostatka fosfora i pospešivanje rasta i razvoja korenovog sistema

YaraVita Mantrac Pro – tečno folijarno đubrivo sa visokim sadržajem mangana, za prevenciju i lečenje nedostatka mangana.

YaraVita Zeatrel – tečno folijaro đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i cinka za ishranu kukuruza.

YaraVita Bortrac 150 – tečno folijarno đubrivo za prevenciju i tretman nedostatka bora.

YaraVita Stopit – tečno folijarno đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma za tretan i prevenciju nedostatka kalcijuma.

YaraVita Last N – tečni preparat sa kalijumom za povećanje sadržaja  šečera u plodovima kod kultura koje zahtevaju dodatno snabdevanje kalijumom.

 

YaraVita Rexoilin Q40 – za lečenje nedostatka gvožđa kod nekih ratarskih i povrtarskih kultura koje se gaje na baznim krečnjačkim zemljištima.

 

YaraTera – porodica đubriva rastvorljivih u vodi

Paleta proizvoda YaraTera sadrži širok spektar proizvoda 100% rastvorljivih u vodi, uključujući NPK, azotna đubriva, helate i tečna đubriva.

Yara Unika Plus – granulisani kalijum nitrat ( 12-0-46 )

YaraTera Krista K PLUS (13-0-47) – vodotopivi kalijum nitrat

YaraTera SOP (52 K + 45 SO₃) – vodotopivi kalijum sulfat

YaraTera Krista MgS (16 MgO + 32 SO₃) – vodotopivi magnezijum sulfat

YaraTera MAG (10,5 NO₃ + 15,5 MgO) – vodotopivi magnezijumnitrat

YaraTera MAP (12-61-0) – vodtopivi monoamonijum fosfat

YaraTera Calcinit (15,5 N + 26,3 CaO)  – vodotopivi kalcijum nitrat

YaraMila Complex 12:11:18

najefikasnije đubrivo na svim tipovim zemljišta

Količina primene (kg/ha):

300-800

Sastav:

N, P, K, Mg, S, B, Zn, Mn, Fe

Osobine proizvoda:

YaraMila 10:13:25

Za zemljišta sa uravnoteženim odnosom hraniva

Količina primene (kg/ha):

200-500

Sastav:

N, P, K, Mg, S, B

Osobine proizvoda:

YaraMila Corn 8:20:28

Količina primene (kg/ha):

200-500

Sastav:

N, P, K, Mg, S

Osobine proizvoda:

YaraMila ELIOS 13:11:21 + Mg + B

Količina primene (kg/ha):

200-500

Sastav:

N, P, K, Mg, B

Osobine proizvoda:

YaraMila STAR Plus 21:17:3 + S + Zn

Količina primene (kg/ha):

200-800

Sastav:

N, P, K, S, Zn

Osobine proizvoda:

YaraMila 16:27:7

Za žitarice i zemljišta sa srednjim i višim sadržajem kalijuma

Količina primene (kg/ha):

250-400

Sastav:

N, P, K, S, Zn

Osobine proizvoda:

YaraTera Unika Plus 13:0:45

Granulisani kalijum nitrat

Količina primene (kg/ha):

100-250

Sastav:

N, P

Osobine proizvoda:

YaraLiva Nitrabor 15,5 N + 25,5 CaO + 0,3 B

Granulisani kalcijum nitrat

Količina primene (kg/ha):

250-500

Sastav:

N, Ca, B

Osobine proizvoda:

YaraBela Sufan 24 N + 15 SO3

Đubrivo vrhunskog kvaliteta na bazi azota

Količina primene (kg/ha):

150-600

Sastav:

N, S

Osobine proizvoda:

YaraBela Nitromag 24 N + 4,5 MgO

Đubrivo vrhunskog kvaliteta na bazi azota

Količina primene (kg/ha):

150-600

Sastav:

N, Mg

Osobine proizvoda:

Yara NP Starter 10,5 N + 47 P

Mikrogranulisano đubrivo

Količina primene (kg/ha):

15-20

Sastav:

N, P, B

Osobine proizvoda:

YaraLiva Calcinit 15,5 N + 26,3 CaO

Najkvalitetnija formulacija kalcijum nitrata

Količina primene (kg/ha):

150-500

Sastav:

N, Ca

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista K Plus 13:0:47

Vodotopivi kalijum nitrat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, K

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista SOP 52 K + 45 SO₃

Vodotopivi kalijum sulfat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

K, S

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista MgS

Vodotopivi magnezijum sulfat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

Mg, S

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista MKP 0:52:34

Vodotopivi monokalijum fosfat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

P, K

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista MAG ( 11 N + 9% Mg )

Vodotopivo azotno i magnezijumovo đubrivo

Sastav:

N, Mg

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista MAP 12:61:0

Vodotopivi monoamonijum fosfat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P

Osobine proizvoda:

YaraVita Bortrac 150

Za folijarnu ishranu biljaka borom

Količina primene (l/ha):

1-2

Sastav:

150 g/l B

Osobine proizvoda:

YaraVita Mantrac Pro

Za ishranu biljaka manganom

Količina primene (l/ha):

1

Sastav:

500 g/l Mn

Osobine proizvoda:

YaraVita Zintrac 700

Za ishranu biljaka cinkom

Količina primene (l/ha):

0,5-1

Sastav:

700 g/l Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Stopit

Za ishranu bilja sa kacijumom

Količina primene (l/ha):

3-5

Sastav:

225 g/l Ca

Osobine proizvoda:

YaraVita Zeatrel

Za folijarno tretiranje kukuruza

Količina primene (l/ha):

3-5

Sastav:

43P + 7,7K + 14Zn + 6,7Mg

Osobine proizvoda:

YaraVita Universal Bio

Složeno tečno đubrivo sa mikroelementima

Količina primene (l/ha):

2-5

Sastav:

N, P, K, B, Cu, Mn, Mo, Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Brassitrel Pro

Za folijarno tretiranje uljane repice, suncokreta, soje, kupusnjača

Količina primene (l/ha):

Sastav:

N, Ca, Mg, B, Mn, Mo

Osobine proizvoda:

YaraVita Gramitrel

Za folijarno tretiranje strnih žita

Količina primene (l/ha):

3-4

Sastav:

N, Mg, Cu, Mn, Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Thiotrac

Proizvod koji sadrži azot i sumpor

Količina primene (l/ha):

3-5

Sastav:

N, S

Osobine proizvoda:

YaraVita Last N

Proizvod koji sadrži azot u obliku tečne uree

Količina primene (l/ha):

5-20

Sastav:

N

Osobine proizvoda:

YaraVita KombiPhos

Tečno đubrivo koje sadrži fosfor, kalijum i magnezijum

Količina primene (l/ha):

3-4

Sastav:

P, K, Mg, Mn, Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Caltrac 560

Visoko koncentrovana formulacija kalcijuma

Količina primene (l/ha):

2-5

Sastav:

Ca, B, Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Biotrac

Tečni biostimulator za folijarnu primenu

Količina primene (l/ha):

2-3

Sastav:

B, Zn,

Osobine proizvoda:

YaraVita Rexolin Q40

Za ishranu biljaka gvožđem

Količina primene (kg/ha):

5-20

Sastav:

Fe-EDDHA

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Yellow Acid 11:38:11+ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Blue Acid 16:6:17+ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon White Acid 13:6:26+ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Red Acid 11:11:32+ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Super White 17:6:25 + ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Super Red 12:12:36 + ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda: