Programi

Ishrana šećerne repe

Šećerna repa je kultura koja ima velike potrebe za hranivima.

Za dobar prinos šećerne repe treba oko 150 kg/ha čistog azota. Jedan deo se unosi osnovnim đubrenjem a drugi deo prihranom azotnim đubrivima.

Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorenjavanje i na kraju za prinos šećera. Topivost i pristupačnost fosfora iz Yara Mila granulisanih đubriva omogućava optimalan rast i razvoj useva koji su pokazali bolji rezultat u vreme sušnih ekstrema.

Kalijum je važan za šećernu repu. Po pravilu se unosi najmanje 100 kg/ha K2O.

Od mikroelemenata najvažniji je B (bor) i zato treba koristiti folijarna đubriva sa povećanim sadržajem bora ili đubriva koja sadrže samo bor. Od drugih mikroelemenata treba istaći Mangan-Mn, Magnezijum-Mg, Molibden-Mo.

Đubrenje šećerne repe:

Osnovno đubrenje se vrši Yara Mila đubrivima sa povećanim sadržajem kalijuma. Đubrenje može da se izvrši u jesen pod osnovnu obradu, u proleće pod zadnju pripremu ili zajedno sa setvom – depozitorima.

Yara Mila 9:12:25+S+Mg+B

Yara Mila 7:20:28 +S+Mg+ME

400 kg/ha

Dobre rezultate u povećanju prinosa i povećanju sadržaja šećera pokazalo je đubrenje-prihrana pred kultiviranje šećerne repe granulisanim kalijum nitratom Yara UNIKA PLUS u količini od 100 kg/ha.

Folijarna prihrana:

Yara Vita KOMBIPHOS (440 gr/lit P2O5,750 gr/lit K2O,10 gr/lit Mn,5 gr/lit Zn,40 gr/lit Mg) primenjuje se u početnim fazama porasta, kao startno folijarno đubrivo u količini od 3 lit/ha.

Yara Vita BORTRAC (150 gr/lit Bora) primenjuje se u intenzivnom porastu, jednom ili dva puta u količini 2 lit/ha.