Programi

Herbicidi

Herbicidi su hemijska jedinjenja namenjena za uništavanje korova i sprečavanje njihovog novog rasta, što zahteva dobro poznavanje biologije gajene biljke, ali i delovanje svakog herbicida.

Herbicidi mogu biti:

 • neselektivni – kada uništavaju sve biljke na tretiranoj površini- primenjuju se na površinama uz prugu, puteve, na aerodromima.
 • selektivni, kada uništavaju samo korovske biljke u zasadu neke gajene biljne kulture.

Navedena selektivnost je uslovljena jer u zavisnosti od načina i količine primene, herbicid može biti i selektivan i totalan. Nepravilna upotreba herbicida može biti opasna za gajene biljke, a molekuli koje ova jedinjanja sadrže mogu naneti ozbiljnu štetu i okolini u slučaju masovne i nekontrolisane upotrebe. Zato je od ključnog značaja da se vrši konsultacija stručnog lica koje kontroliše proizvodnju.

Osnovni principi na osnovu koga se vrši pravilan izbor herbicida su:

 • fenofaza razvoja gajene biljke
 • stepen stalnosti, brojnosti i pokrovnosti korovskih biljaka koje ugrožavaju usev ili zasad
 • spektar delovanja herbicida

Prema načinu delovanja na biljke dele se na:

 • kontaktni – deluju na nadzemne delove biljke. Uništavaju delove biljke sa kojima dođu u kontakt.
 • translokacioni – kada dođu u kontakt sa određenim delom biljke prenose se provodnim sistemom na ostatale delove uništavajući ih.

Prema nameni se dele u podgrupe:

 • “graminicidi”- suzbijaju uskolisne korove
 • “desikanti”- izazivanje uvenuća i sušenja biljaka
 • “defolijanti”- izazivanje prevremeno opadanja lišća
 • “arboricidi”- uništavanje drvenastih korova

Prema vremenu primene herbicidi se dele na one koji se primenjuju:

 • pre setve ili sadnje
 • pre nicanja gajenih biljaka (preemergence)
 • posle nicanja gajenih biljaka (postemergence).

Hilux

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron metil)

Katalog

Aktivna materija:

teribenuron metil 750 g/kg vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja

Barclay Gallup Biograde 360

Neselektivni (totalni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova

Aktivna materija:

glifosat 480 g/l koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja

Shican

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta

Katalog

Aktivna materija:

diflufenikan 500 g/lit koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja

Aladin

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i kukuruza.

Katalog

Aktivna materija:

bentazon 480 g/lit koncentrovani rastvor SL

Osobine i način delovanja

Stealth

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe.

Aktivna materija:

s-metolahlor (960 g/l) koncentrovana emulzija (EC)

Osobine i način delovanja

Kerb FLO

Selektivni herbicid za suzbijanje travnih i osetljivih širokolisnih korova u usevima šećerne repe, salate, endivije, cikorije, zasadima jabuke i kruške

Katalog

Aktivna materija:

propizamid (400 g/lit) koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja

Dicopur Top 464 SL

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza

Aktivna materija:

dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja

Kyleo

Totalni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama

Katalog

Aktivna materija:

glifosat 240 g/lit + 2,4-D 160 g/lit koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja:

Astral 40 OD

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija:

nikosulfuron 40 g/l uljna disperzija (OD)

Osobine i način delovanja:

Devrinol 45-F

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja)

Aktivna materija:

napropamid 450 g/l koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način primene:

Basico 480 SL

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Aktivna materija:

dikamba 480 g/lit koncentrovani rastvor SL

Osobine i način delovanja:

Fargo

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova

Katalog

Aktivna materija:

kletodim 120 g/l koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Lontrel 300

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, kukuruzu, pšenici i ječmu

Katalog

Aktivna materija:

klopiralid 300 g/l koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja:

Apex 50 WG

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle nicanja šećerne repe i korova.

Katalog

Aktivna materija:

triflusulfuron metil 500 g/kg vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Starane Forte

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima

Aktivna materija:

fluroksipir 333 g/l koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Lord 700 WDG

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji

Aktivna materija:

metribuzin 700 g/kg vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Mezzo 60 WG

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu

Katalog

Aktivna materija:

metsulfuron metil 600 g/kg vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Tonal

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, i nekih uskolisnih korova u usevu soje.

Aktivna materija:

bentazon 4580 g/l + imazamox 22,4 g/l koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja:

Sharpen

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta i crnog luka iz arpadžika

Aktivna materija:

pendimetalin 330 g/l koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Viking

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe

Aktivna materija:

metamitron 700 g/l koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Esmero

Selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

Aktivna materija:

mezotrion 480 g/l koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Moxbet

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, i nekih uskolisnih korova u usevu soje i suncokreta (samo hibridi tolerantni na imidazolinone)

Aktivna materija:

imazamox 40 g/lit koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja:

Chrome Sinon

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje

Aktivna materija:

Klomazon 500 g/l Koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Fargo Extra

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova

Aktivna materija:

kletodim 240 g/l Koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Doblo

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija:

nikosulfuron 40 g/l Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Rincor

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija:

nikosulfuron 40 g/l Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Sunward

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija:

Isoxaflutole 240g/L + Cyprosulfamide 240g/L Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja: