Programi

Zaštita šećerne repe

Šećerna repa je izuzetno osetljiva na prisustvo korova. Kritičan period zakorovljenosti repe je do osam nedelja od setve. U tom periodu korov najviše utiče na prinos, te se mora očistiti iz useva. Zaštita šećerne repe od korova danas se uglavnom izvodi višekratnom post-em primenom i kombinacijom herbicida (split aplikacija), sa podeljenim (manjim) dozama i u mlađim razvojnim fazama korova i useva.

Prvi herbicidni tretman, treba obaviti kada su korovi u fazi kotiledona, bez obzira na fazu razvoja šećerne repe, jer upravo tada se postiže najveći efekat u suzbijanju korova i maksimalna efikasnost proizvoda. Za prvi tretman preporučujemo herbicid APEX 50 WG (uz dodatak okvašivača INEX) – vrlo efikasan za suzbijanje abutilona u ranim fazama rasta i razvoja korova. Ukoliko se nicanje abutilona nastavi, APEX 50 WG primeniti i u narednim tretmanima.

U drugom i trećem tretmanu split aplikacije, odnosno kada krene novo nicanje korova, predlažemo herbicid LONTREL 300 – vrlo efikasan za suzbijanje palamide, ambrozije, samoniklog suncokreta i čička.

Za suzbijanje viline kosice koristiti herbicid KERB 50 WP, jedini herbicid na tržištu za ovu namenu.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, prevashodno za rešavanje problema rizomskog sirka koristiti herbicid FARGO.

Jedan od veoma ozbiljnih i složenih zadataka u proizvodnji šećerne repe, možda i ključni, jeste, sačuvati lisnu masu useva do kraja vegetacije od ekonomski najznačajnije bolesti – pegavosti lista (Cercospora beticola). Agrimatco preporučuje novi sistemični trokomponentni fungicid, preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja – SANUS. Reč je o proizvodu koji predstavlja gotovu kombinaciju tri aktivne materije, te pored preventivnog i sistemičnog delovanja, uz postojeću gasovitu komponentu deluje dodatno i isparavanjem.

Za suzbijanje repine pipe neizostavna je primena folijarnih insekticida. Odlično rešenje, potvrđeno u praksi je insekticid ANTHOCID.