Futurixx

Festilo

za klip i silažu

FAO 650
Dužina klipa duzina klipa 45-50
Broj redova broj redova 20-24
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 450-550g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Visoka i atraktivna biljka sa krupnim klipovima
  • Hibrid kasnijeg zrenja za branje u klipu
  • Pogodan za silažu zbog izbalansiranog odnosa zrna i zelene mase
  • Visoka tolerantnost na poleganje
preporuka za setvu
55.000-65.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje