Futurixx

Reaxxion

hibrid za rane prinose

FAO 290
Dužina klipa duzina klipa 30-34
Broj redova broj redova 16-18
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 320-340g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Visok potencijal rodnosti za svoju grupu zrenja
  • Veoma dobra čvrstoća stabla sa erektofilnim listovima
  • Srednje postavljeni klipovi
  • Brz rani porast i rano cvetanje
  • Pogodan i kao postrni usev za silažu i zrno
preporuka za setvu
79.000-84.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje