Aktuelno

Kako uzgojiti zdravu, jaku i otpornu šećernu repu koja daje visok prinos?

Šećerna repa je biljna kultura koja na parceli tj. u zemljišu provede 6 do 8 meseci. Kako bi bila fiziološki adaptibilna na sve vremenske promene kojima je izložena za to vreme, potrebno je da se adekvatno ishrani. Ona svojim prinosom iznosi veliku  količinu hranjiva iz zemljišta, kako u korenu tako i u biomasi.

Da bi takva kultura bila dobro ishranjena i imala zdravu biljku koja bi iznela velik prinos, a pritom ostala zdrava i otporna na prodor patogena (Cercospora beticola koja prouzrokuje pegavost lista, Pleospora bjerling, koja prouzrokuje trulež srca i korena) mora se obratiti naročita pažnja na nadoknadu hranjivih materija.

Treba uzeti u obzir da šećerna repa ima visoke potrebe za hranjivima. Zato je potrebno u tekućoj godini proizvodnje izvršiti adekvatnu i dovoljnu ishranu i kulture i parcele, da bi se sprečio deficit hranjiva u narednom usevu u plodoredu, i da bi se izbegla često joj pripisivana titula „najnezgodnijeg preduseva“.

Zbog straha od bolesti koje vrlo često prave veliku štetu na usevu repe, proizvođači pribegavaju dodavanjem veće količine azotnih đubriva, misleći da time ojačavaju biljku i sprečavaju prodor patogena.

 

Ishrana šećerne repe je mnogo kompleksnija od jednostavnog dodavnja azota

 

H85 – preparat sa visokim sadržajem koncentrovanih huminski i fulvinskih materija

Pre svega, preporučuje se preparat H85 kao poboljšivač zemljišta. To je proizvod koji u sebi ne sadrži žive organizme i nije podložan uticaju spoljnih faktora. Samim tim njegova primena u proizvodnji može da bude u bilo koje doba: s jeseni, s proleća, čak i leti. Takođe može da se kombinuje sa pesticidima kao što su glifosati. Ovo čini proizvodnju znatno lakšom.

Kada se unese u zemljište spiranjem kišom ili agrotehničkim merama,  on direktno utiče na CEC – katjonsku razmenu, odnosno oslobađanje „zarobljenih elemenata” u zemljištu koji su prethodnim đubrenjem uneti, ali su iz pojedinih razloga ostali nedostupni biljkama. Upotrebom H85 biljka mnogo lakše usvaja ove “oslobođene elemente”. Ujedno je i direktan izvor hrane za bakterije koje se već nalaze u zeljištu čime podiže njihovu brojnost i plodnost zemljišta.

 

BIOPLEX – kompleks bioljnih hormona, vitamina, makro- i mikorelemenata

U početnim fazama kada se rade herbicidni tretmani preporučuje se primena kompleksnih biostimulatora kao što je BIOPLEX, sa ciljem da se pojača razlaganje pesticida u samoj biljci i da se podstakne njen normalan razvoj.

Naime, za biljku je neoplhodna izbalansiranost hormona (auksina, giberelina i citokinina), da ona ne bi bila prebujna i trošila energiju u izgrađivanju biomase bez potrebe, a time slabila koren repe. Pored biljnih hormona, biljka ima potrebu za vitaminima, makro i mikroelementima. S obzirom da BIOPLEX sadrži sve navedene materije, jednim tretmanom možemo da ispunimo zahteve šećerne repe za hranjivima.

 

TRAZEX- kompleks mikroelemenata

Kada je lisna rozeta razvijena počinju se dodavati mikroelementi koji su veoma bitni u svakom fiziološkom procesu u biljci i neophodni su u svim fazama razvoja. Iskorišćenost NPK hranjiva i ostalih makroelemenata, može biti limitirana manjkom mikroelemenata. Za nadoknadu potrebnih mikroelemenata preporučujemo upotrebu TRAZEX-a.  Ovaj preparat je koncentrat najvažnijih mikorelemeata potrebnih biljci u fazi stvaranja lisne rozete – B, Mn, Zn, Fe, Cu. Pored toga sadrži aminokiseline i organske ekstrakte. S obzirom da u fazi intezivnog porasta  biljka troši veoma mnogo energije, pojačana je oksidacija a time i stres biljke. Primenom TRAZEX-a biljci se daje potrebna energija, smanjuje se  oksidacija tj. dovodi se u stabilno, izbalansirano stanje.

Razlog više za primenu ovog proizvoda je taj što se repa proizvodi na zemljištima sa uglavnom višim pH (Srem, Banat, Bačka) a na takvom zemljištu je pristipačnost mikroelemenata limitirana.

 

Kalcijum

Kalcijum (Ca) je neophodan da bi biljka formirala organe i da bi podstakla fiziološke procese u smeru većeg prinosa. On ulazi u strukturu ćelijskih zidova čime jača strukturu ćelija, a kao krajnji rezultat dobijamo čvrstu biljku. Kada je ona dovoljno jaka, biće otpornija na stres i bolseti, brže če reagovati i prilagođvati se nastalim promenama. Zato je neophodno primeniti i kalcijum u ovim tretmanima.

Pored toga, kalcijum je veoma bitan da bi se usporio nepoželjan rast biljke u visinu, on preusmerava energiju i hranjiva na jačanje korena i stvaranje kompaktnije, čvršće biljke. U praksi je ovaj element, za razliku od proizvodnje voća i povrća, u ratarstvu potpuno zapostavljen. Zato se smatra da je primena kalcijuma u gore preporučenom  tretmanu pravi korak u postizanju maksimalnog prinosa.

 

AGRO- K amino

Repa je specifična po tome što ima visoke potrebe za kalijumom ( K ). Pored osnovnog đubrenja granulisanim kalijumom, potrebna je i folijarna prihrana. Ovaj element je ključan za stvaranje belančevina i šećera kao i za postizanje uniformnosti. On direkno utiče na vodni potencijal u biljci, otvaranje stoma i transpiraciju, čime u ekstremnim uslovima suše i velike kiše, sprečava prodor patogena kao što su trulež i cercospora.

Drugi važan element je fosfor (P) koji takođe direktno utiče na stvaranje šećera u biljci, a ujedno je kao i kalijum odgovoran za otpornost biljke prema patogenima.

Da bi biljka dobila ova dva važna elementa u dovoljnim količinama i lako usvojivim oblicima, preporučuje se upotreba proizvoda AGRO- K amino od juna meseca. To je aminokiselina koja sadrži visoku koncentraciju kalijuma i fosfora ( K 51%,P 32% ).

 

INEX- penetrator i antipenušavac

Jako je važno da se uz svaki od tretmana koristi adjuvant INEX. Upotrebom ovog proizvoda biljka mnogo lakše usvaja smešu kojom se tretira, odnosno materije koje su u njoj.

Takođe pojačava efikasnost herbicida – maksimalno pospešuje njihovu penetraciju i time se delotvorno suzbijaju problematični korovi. On se itekako pokazao u usevima šećerne repe, baš zbog svoje mogućnosti da penetrira pesticide i đubriva u lisno tkivo čime odlično suzbija pepeljugu (Chenopodium sp) i tefrastove lipice ( Abutilon sp.). Pored toga upotreba INEX-a čini biljku manje zavisnom od spoljnih faktora – čak i u slučaju iznenadnih kiša, rose, vetra INEX momentalno penetrira pesticid u biljku.

Preparate možete pronaći na stranici Cosmocel.

 

Sumirana primena:

Pre setve (jesen ili proleće) ili kada je repa već nikla uveliko ili sa prvim herbicidnim tretmanima :

H85  3-5 kg/ha

 

Uz herbicidne tretmane:

BIOPLEX 0.4 lit/ha

INEX 1-2 ml /lit vode

 

Uz herbicidne tretmane  kada već imamo i lisnu rozetu dodavati standardnim tretmanima Bioplexa:

TRAZEX 0.3 -0.5 kg/ha

INEX 1-2 ml /lit vode

 

Pred primenu fungicida i zajedno sa njima dodavati standardnim tremanima Bioplex + Trazex

AGRO K   1.5- 2kg/ha

INEX  1 – 2 ml lit vode uz svaki fungicid

 

PRETHODNI Kako dobiti visok prinos šargarepe - Tehnologija ishrane
NAREDNI Priključne poljoprivredne mašine: prskalice, sejalice, rasipači đubriva